POLSKI ZWIĄZEK ZRZESZEŃ
HODOWCÓW I PRODUCENTÓW
DROBIU

ZARZĄD GŁÓWNY
www.pzzhipd.pl
pzzhipd@wp.pl

Aktualności

Szacowanie strat z powodu grypy ptaków

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam pismo w sprawie Deklaracji dot. przychodów i kosztów w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.  Z wyrazami szacunku, Prof. dr hab. Marian Podstawka Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy … [ Czytaj więcej ... ]

Posiedzenie Rady FBZPR

W dniu 14 pażdziernika br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, organizacji skupiającej 28 związków branżowych, w tym PZZHiPD. W spotkaniu uczestniczył Pan Minister Grzegorz Puda, wiceminister Pan Ryszard … [ Czytaj więcej ... ]

Promcja Mięsa Drobiowego podczas ,, Spotkania Motocykowego” cd.

W dniu 25 września br. odbyła się promocja mięsa drobiowego przygotowana przez PZZHiPD  podczas Spotkania Motocyklowego. O godzinie 11:00 na Placu Starego Rynku zjawiło się kilka tysięcy osób, głównie motocyklistów z całego kraju, którzy wykonali pokazowy przejazd na swoich maszynach, … [ Czytaj więcej ... ]

PROMOCJA MIĘSA DROBIOWEGO PODCZAS ,, SPOTKANIA MOTOCYKLOWEGO” w Płocku.

W dniu 25.09.2021 roku Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zawitał do Płocka aby promować spożywanie mięsa drobiowego podczas imprezy plenerowej   ,, Spotkanie Motocyklowe.’’ Festyn w Płocku został zorganizowany po raz drugi - po raz pierwszy 2019r,  a w 2020 ze … [ Czytaj więcej ... ]

INFORMACJA

W dniu 28 września br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki i Rozwoju, celem rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Posiedzenie … [ Czytaj więcej ... ]

Władze i Statut

Prezydium Zarządu Głównego PZZHiPD

Andrzej Danielak  -  Prezes  Zarządu Głównego

Krystyna Jędrzejka – Wiceprezes Zarządu Głównego

Zbigniew Herc – Wiceprezes  Zarządu Głównego

Aldona Łoś – Sekretarz

Andrzej Bojanowski – Skarbnik

 

Członkowie Zarządu Głównego:

Jolanta Rola

Roman Rzeszowski

Sławomir Białous

Krzysztof Lipski

Krzysztof Pustelnik

Zofia Laskowska

Stanisław Nydziński

Marek Malarczyk

Tomasz Chodak

Anna Czachorowska

 

 Komisja Rewizyjna:

Anna Kałużna

Marcin Orkisz

Marian Dolata

Agnieszka Cymerman

 

STATUT

 

POLSKIEGO ZWIĄZKU ZRZESZEŃ HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU

I.       Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu /PZZHiPD/, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją rolników, zrzeszających zrzeszenia hodowców i producentów drobiu, jak również osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność branży drobiarskiej na terenie całego kraju.
 2.  Związek reprezentuje i broni całokształtu praw i interesów zawodowych i społecznych zrzeszonych hodowców i producentów drobiu.
 3. Związek jest krajowym związkiem rolniczych zrzeszeń branżowych i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 3.

 

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek może być członkiem organizacji rolniczej krajowej lub międzynarodowej – na zasadach równopartnerstwa.

 

§ 4.

 1. Związek używa pieczęci podłużnej z napisem: Polski Związek Zrzeszeń Hodowców
  i Producentów Drobiu w Warszawie.
 2. Związek ma prawo posiadać sztandar i odznaki związkowe.

II.    Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji

 

§ 5.

 1. Celem Związku jest reprezentacja i obrona praw i interesów zawodowych i społecznych hodowców i producentów drobiu, działanie na rzecz rozwoju i podnoszenie poziomu
  i kultury chowu i hodowli drobiu oraz poprawy warunków życia producentów.
 2. Realizując swoje cele Związek współdziała z organami administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi działającymi na rzecz drobiarstwa.
 3. Do zadań Związku należy:

1/ reprezentowanie interesów swoich członków wobec naczelnych organów władzy
i administracji państwowej,

2/ inicjowanie i udzielanie pomocy w zakresie upowszechniania doświadczeń fachowych  oraz osiągnięć naukowych,

3/ działanie na rzecz poprawy zaopatrzenia hodowców i producentów w środki produkcji,

4/ udział w ustalaniu warunków kontraktacji, cen skupu i sprzedaży, likwidacji szkód losowych,

5/ sprawowanie kontroli społecznej w zakresie realizacji umów kontraktacyjnych,

6/ prowadzenie działalności wydawniczej,

7/ prowadzenie działalności gospodarczej i socjalnej

8/ gromadzenie środków własnych i tworzenie funduszy na rozwój działalności statutowej.

 

§ 6.

Cele i zadania realizuje Związek w szczególności poprzez:

1/ inicjowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami, organizacjami, placówkami naukowymi i wydawniczymi w kraju i zagranicą w zakresie podstawowych problemów hodowli i produkcji drobiu,

2/ opracowywanie analiz kosztów produkcji drobiarskiej,

3/ opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych dotyczących produkcji drobiarskiej lub warunków pracy i życia hodowców i producentów drobiu,

4/ udzielenie pomocy organizacyjnej i fachowej organizacjom członkowskim,

5/ inicjowanie różnych form szkoleń hodowców i producentów drobiu,

6/ prowadzenie różnych form szkoleń dla pracowników jednostek członkowskich,

7/ koordynowanie pracy członków Związku,

8/ nadzór organizacyjno-fachowy nad pracą biur okręgowych, wojewódzkich i innych branżowych zrzeszeń hodowców i producentów drobiu

9/ organizowanie działalności socjalnej i kulturalnej w skali kraju dla jednostek członkowskich,

10/ wykonywanie lustracji działalności członków Związku oraz wyodrębnionych organizacyjnie jednostek gospodarczych Związku.

 

III. Zakres i przedmiot działalności gospodarczej

 

§ 7.

 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym, usługowym i handlowym jak również inicjować i prowadzić działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym i innym.
 2. Działalność gospodarcza Związku może być prowadzona bezpośrednio przez Związek, poprzez wyodrębnione jednostki gospodarcze, a także w drodze posiadania udziałów
  w spółdzielniach, udziałów i akcji w spółkach oraz poprzez wydzierżawienie składników majątkowych innym podmiotom gospodarczym i organizacjom.
 3. Powoływanie wyodrębnionych organizacyjnie jednostek gospodarczych Związku, określanie zasad i zakresu prowadzenia przez nie działalności, uchwalanie ich statutów
  a także ustalanie zasad udziału w spółdzielniach i spółkach – należy do kompetencji Zarządu Głównego.
 4. Likwidacja jednostki gospodarczej należy do kompetencji Zarządu Głównego. Zarząd Główny może upoważnić Prezydium do określenia zasad i planu likwidacji oraz powołania likwidatora.
 5. Z chwilą powołania likwidatora, likwidator zarządza działalnością i mieniem likwidowanej jednostki. Zarząd Główny lub działające w jego imieniu Prezydium ZG może udzielić likwidatorowi prawa do dysponowania zarządzanym w trakcie likwidacji majątkiem bez ograniczeń albo w ściśle określonym zakresie.

 

 

 

§ 8.

 

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez wyodrębnione organizacyjnie jednostki gospodarcze Związku, jest:

a/ organizowanie produkcji drobiarskiej – skupu surowców drobiarskich /jaj, mięsa, pierza i puchu/ oraz środków do produkcji drobiarskiej,

b/ organizowanie zaopatrzenia producentów drobiu w środki produkcji i świadczenie na ich rzecz usług związanych z produkcją drobiarską,

c/ prowadzenie przetwórstwa surowców drobiarskich,

d/ obrót towarowy produktami wytwarzanymi we własnym zakresie w kooperacji lub zakupionymi w innych jednostkach gospodarczych,

e/ organizowanie własnej sieci handlu detalicznego i punktów gastronomicznych,

f/ organizowanie eksportu produktów i surowców drobiarskich, import maszyn, urządzeń i materiałów do produkcji drobiarskiej i przetwórstwa oraz prowadzenia wymiany towarowej z zagranicą,

g/ organizowanie i prowadzenie innej działalności produkcyjnej, usługowej
i handlowej na rzecz rozwoju drobiarstwa.

 1. Wyodrębnione organizacyjnie jednostki gospodarcze Związku działają na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Główny PZZHiPD Statutu, umożliwiającego im tworzenie oddziałów terenowych /wojewódzkich, okręgowych/, działających na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym.
 2. Przedmiot działania jednostek, o których mowa w ust. 2 określa szczegółowo ich statut zatwierdzony /uchwalony/ przez Zarząd Główny Związku.

 

IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9.

 1. Członkami zwyczajnym Związku mogą być okręgowe, wojewódzkie i inne branżowe zrzeszenia hodowców i producentów drobiu a także osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie hodowli i produkcji drobiarskiej oraz przetwórstwa drobiowego.
 2.  Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne, które otrzymują tytuł „Honorowego Członka PZZHiPD” za szczególne zasługi w rozwoju drobiarstwa lub działalności organizacyjno-statutowej Związku.
 3. Tytuł „Honorowego Członka PZZHiPD” nadaje Kongres na wniosek Zarządu Głównego PZZHiPD.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna działająca gospodarczo na rzecz branży drobiarskiej.

 

§ 10.

 1. Przyjęcie na członka Związku dokonuje Zarząd Główny na wniosek zainteresowanego okręgowego, wojewódzkiego lub innego branżowego zrzeszenia.
 2. Członkostwo ustaje:

1/ z chwilą utraty osobowości prawnej przez członka Związku,

2/ na podstawie Uchwały Zjazdu zainteresowanego członka o wystąpieniu ze Związku,

3/ na podstawie Uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu ze Związku.

 1. Członek może być wykluczony ze Związku, gdy:

1/ systematycznie nie wypełnia obowiązków statutowych lub dopuszcza się ich ciężkiego naruszenia,

2/ działa na szkodę Związku,

3/ jego pozostawienia w związku nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub zasadami współżycia społecznego.

 1. Od Uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu ze Związku przysługuje odwołanie do najbliższego Kongresu.

 

§ 11.

 

 1. Członek zwyczajny Związku ma prawo:

1/ przez swoich delegatów brać udział w obradach Kongresu oraz decydować
o kierunkach działalności Związku,

2/ wybierać przez swych delegatów władze Związku,

3/ korzystać z pomocy organizacyjnej, fachowej i finansowej Związku w wypełnianiu swoich obowiązków statutowych,

4/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku oraz żądać informacji o sposobie ich realizacji.

 1. „Członek Honorowy Związku” ma prawo brać udział w obradach Kongresu z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w obradach Kongresu z głosem doradczym.

 

§ 12.

Członek Związku zobowiązany jest:

1/ stosować się do postanowień Statutu Związku,

2/ realizować uchwały władz Związku,

3/ poddawać się lustracji Związku oraz wykonywać zalecenia polustracyjne.

 

V.    Władze Związku /organy statutowe/

 

§ 13.

 1. Władzami Związku są:

1/ Kongres,

2/ Zarząd Główny,

3/ Główna Komisja Rewizyjna,

4/ (wykreślono)

 1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata. W razie ustąpienia członka w trakcie trwania kadencji władz wymienionych w ust. 1 ppkt 3 i 4 – na jego miejsce wchodzi zastępca członka, który uzyskał największą ilość głosów.
 2.  Do władz Związku może być wybrana osoba, która jest delegatem na Kongres.
 3. Członkowie władz Związku pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Uchwały właz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków organu statutowego za wyjątkiem przypadków określonych
  w niniejszym Statucie.
 5. Członkowie władz Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków członka władz, naruszania prawa, naruszania postanowień Statutu i uchwał Związku. Odwołania dokonuje organ statutowy, którego są członkami, w drodze uchwały podjętej z własnej inicjatywy.

 

 

 1. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1/ ustania członkostwa Związku,

2/ rezygnacji z mandatu,

3/ odwołania w trybie wymienionym w ust. 6.

 

Kongres Związku

 

§ 14.

 1. Kongres Związku jest najwyższą władzą Związku.
 2. Kongres powinien być zwołany przez Zarząd Główny najpóźniej w terminie 30 dni po zakończeniu kadencji władz Związku.

 

§ 15.

 1. Nadzwyczajny Kongres jest zwoływany przez Zarząd Główny na podstawie:

1/ Uchwały Zarządu Głównego,

2/ Uchwały podjętej jednomyślnie przez Główną Komisję Rewizyjną, przy obecności co najmniej połowy członków,

3/ pisemnego wniosku 1/3 członków Związku.

 1. Nadzwyczajny Kongres powinien być zwołany w terminie 60 dni od chwili podjęcia uchwały przez Zarząd Główny i w takim samym terminie od chwili podjęcia uchwały przez Prezydium jeśli Nadzwyczajny Kongres jest zwoływany na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bądź pisemnego wniosku 1/3 członków Związku.
 2. W Nadzwyczajnym Kongresie biorą udział delegaci wojewódzkich i okręgowych zrzeszeń wybrani na poprzedni Kongres.
 3. Nadzwyczajny Kongres zwołany w trybie pkt 1-3 niniejszego paragrafu ma uprawnienia Kongresu.

 

 

 

 

§ 16

 1. W obradach Kongresu z głosem decydującym biorą udział delegaci wybrani na Kongres przez okręgowe, wojewódzkie i inne branżowe zrzeszenia hodowców i producentów drobiu.
 2. Zarząd Główny ustala zasady, ilość i tryb wyboru delegatów na kongres dla okręgowych, wojewódzkich i innych branżowych zrzeszeń nie mniej niż 2 delegatów z każdego zrzeszenia i nie więcej niż 8.
 3. Na Kongresie mogą uczestniczyć z głosem doradczym goście zaproszeni przez Zarząd Główny, „Członkowie Honorowi” Związku oraz członkowie władz Związku nie będący delegatami.
 4. Delegaci powinni być powiadomieni na piśmie o terminie i miejscu Kongresu z podaniem porządku obrad co najmniej na 14 dni od ustalenia terminu Kongresu.
 5. Kongres otwiera Prezes Zarządu Głównego lub Wiceprezes Zarządu Głównego,
  a obradami Kongresu kieruje Przewodniczący wybrany każdorazowo przez Kongres.
 6. Obrady odbywają się zgodnie z regulaminem obrad zatwierdzonym każdorazowo przez Kongres.
 7. Kongres podejmuje uchwały większością głosów obecnych delegatów, przy udziale co najmniej ½ wybranych delegatów.

Uchwały Kongresu dotyczące zmian w Statucie wymagają 2/3 ilości głosów obecnych delegatów.

Uchwały Kongresu dotyczące rozwiązania Związku wymagają 3/4 ilości obecnych delegatów.

 1. Jeżeli Kongres nie dojdzie do skutku z braku kworum, Kongres może w drugim terminie podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych delegatów. Drugi termin Kongresu może być wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy, w godzinach późniejszych, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniu.
 2. Głosowanie przeprowadza się jawnie lub tajnie w zależności od postanowień regulaminu obrad Kongresu.
 3. Obrady Kongresu są protokołowane, a podjęte uchwały podpisane przez Przewodniczącego obrad Kongresu – stanowią załączniki do protokołu obrad.
 4. Dla ułatwienia przebiegu obrad Kongres może wyłonić wśród swoich delegatów komisje regulaminowe, jak komisja mandatowa, wyborcza, uchwał i wniosków, skrutacyjna lub inne oraz zespoły problemowe.

§ 17.

Do kompetencji Kongresu należy:

1/ zatwierdzenie każdorazowo regulaminu obrad Kongresu,

2/ uchwalenie Statutu Związku oraz jego zmian,

3/ uchwalenie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,

4/ zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

5/ uchwalenie programu działalności Związku,

6/ wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,

7/ rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,

8/ nadawanie i pozbawianie tytułu „Honorowego Członka PZZHiPD” na wniosek Zarządu Głównego,

9/ uchylanie uchwał Zarządu Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

10/ uchylanie uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej na wniosek Zarządu Głównego,

11/ podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Związku.

 

Zarząd Główny

 

§ 18.

 1. Zarząd Główny składa się z 9 z 15 przedstawicieli członków Związku wybranych przez Kongres spośród delegatów.
 2. Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu odbytym w czasie trwania Kongresu wybiera ze swego grona prezesa ZG oraz na wniosek prezesa pozostałych członków Prezydium ZG w składzie: 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. W przypadku konieczności wyboru prezesa, w czasie trwania kadencji – wyboru dokonuje Zarząd Główny. Nowowybrany prezes może przedstawić wnioski o zmianę składu Prezydium.
 4. (wykreślono).
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego przed upływem kadencji – Zarząd Główny może powołać nowego członka spośród delegatów Zrzeszenia, którego reprezentantem był ustępujący członek Zarządu Głównego. Powołanie nowego członka następuje na wniosek właściwego Zrzeszenia.
 6. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez prezesa Zarządu Głównego lub upoważnionego przez niego wiceprezesa nie rzadziej niż 2 razy w roku kalendarzowym.
 7. W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczą z głosem doradczym: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć z głosem doradczym inni członkowie władz Związku oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu Głównego.
 8. Prezes Zarządu Głównego jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu Głównego
  w terminie 14 dni na pisemny wniosek:

-          większości członków Zarządu Głównego,

-          3 Zarządów Okręgowych lub Wojewódzkich Zrzeszeń,

-          Głównej Komisji Rewizyjnej.

 1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny; na wniosek Prezesa lub większości obecnych członków Zarządu Głównego – głosowanie odbywa się w sposób tajny.
 2. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego jego funkcję sprawuje Prezydium działające w ramach kompetencji udzielonych przez Zarząd Główny.
 3. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Związek na zewnątrz.
 4. Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu Głównego sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Biura Związku oraz wyodrębnionych jednostek gospodarczych Związku.

 

§ 19.

 1. Zarząd Główny działa w oparciu o niniejszy Statut i regulamin działalności Zarządu Głównego uchwalony przez Kongres.
 2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1/ zwołanie Kongresu,

2/ ustalenia zasad, ilości i trybu wyboru na Kongres delegatów z okręgowych, wojewódzkich i innych branżowych zrzeszeń będących członkami Związku,

3/ przyjmowanie na członków Związku oraz wnioskowanie o nadanie bądź pozbawienie członkostwa honorowego Związku przez Kongres,

4/ składanie sprawozdanie ze swojej działalności na Kongres,

5/ zatwierdzanie rocznych planów rzeczowych i finansowych Związku oraz rocznego bilansu z działalności finansowej Związku i wyodrębnionych jednostek gospodarczych Związku oraz dokonywanie podziału nadwyżki z działalności gospodarczej,

6/ uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania lustracji zrzeszonych członków
i powołanych jednostek gospodarczych; dokonywanie lustracji przez upoważnionych lustratorów i wydawanie zaleceń polustracyjnych,

7/ powoływanie komisji problemowych Zarządy Głównego, których przewodniczącymi powinni być członkowie Zarządu Głównego,

8/ uchwalenie taryfikatorów płac pracowników, regulaminów pracy i statutów bądź regulaminów jednostek podległych bezpośrednio Zarządowi Głównemu,

9/ uchwalanie systemów finansowych oraz schematów organizacyjnych wyodrębnionych jednostek prowadzących działalność gospodarczą,

10/ nabywanie i zbywanie nieruchomości wchodzących w skład majątku Związku,

11/ powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Głównego dyrektorów jednostek organizacyjnych podległych Zarządowi Głównemu,

12/ ustalanie wysokości składek członkowskich dla członków Związku,

13/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji krajowych lub międzynarodowych,

14/ uchwalanie zaleceń dla zarządów okręgowych, wojewódzkich i innych branżowych zrzeszeń w zakresie działalności merytorycznej Związku, w ramach podjętych uchwał przez Kongres,

15/ załatwianie wszystkich spraw związanych z działalnością statutową Związku, a nie zastrzeżonych w Statucie dla innych władz Związku.

 

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 20.

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków oraz działa w oparciu
  o niniejszy Statut i regulamin działalności uchwalony przez Kongres.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Związku.
 3.  Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego, a Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego – również w posiedzeniach Prezydium.
 4. Przewodniczący bądź upoważnieni przez niego inni członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz zrzeszeń wojewódzkich
  i okręgowych.

 

§ 21.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrola przestrzegania Statutu Związku przez członków i władze Związku,

2/ kontrola realizacji uchwał Kongresu,

3/ badanie legalności podjętych uchwał przez Zarząd Główny i prawidłowości ich realizacji oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami,

4/ badanie gospodarki finansowej Związku i jego wyodrębnionych jednostek gospodarczych,

5/ kierowanie swoich postulatów pod adresem innych władz Związku,

6/ uchwalanie żądania zwołania Nadzwyczajnego Kongresu oraz posiedzenia Zarządu Głównego,

7/ rozpoznanie odwołań od decyzji Komisji Rewizyjnych okręgowych, wojewódzkich
i innych branżowych zrzeszeń i wydawanie zaleceń w sprawach będących przedmiotem odwołań.

 

§ 22.

 1. Główna Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedstawić Kongresowi:

-          sprawozdanie ze swej działalności

-          ocenę całokształtu prac Zarządu Głównego łącznie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

 1. Główna Komisja Rewizyjna przy jednomyślnej uchwale podjętej przy obecności co najmniej połowy członków ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały Zarządu Głównego, przedstawiając ją Kongresowi w celu podjęcia ostatecznego stanowiska.

 

 

Główny Sąd Koleżeński

 

(wykreślono)

 

Biuro Zarządu Głównego

 

§ 26.

 1. Pracami Biura Zarządu Głównego kieruje Dyrektor powołany przez Zarząd Główny na wniosek Prezesa Zarządu Głównego.
 2. Dyrektor Biura Zarządu Głównego zatrudnia pracowników w ilości zatwierdzonej przez Zarząd Główny.
 3. Dyrektor Biura Zarządu Głównego odpowiada za całokształt pracy biura przed Zarządem Głównym.
 4. Biuro Zarządu Głównego działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 5. Dyrektor Biura Zarządu Głównego może uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach władz Związku z głosem doradczym.

 

§ 27.

 1. Do obowiązków Biura Zarządu Głównego należy realizacja wszystkich uchwał
  i postanowień władz Związku oraz zabezpieczenie obsługi techniczno-organizacyjnej władz Związku.
 2. Biuro Zarządu Głównego ma obowiązek ponadto

1/ organizacyjnie przygotować i przedstawić w pracach wszystkich komisji problemowych Związku,

2/ koordynować prace biur okręgowych, wojewódzkich i innych branżowych zrzeszeń,

3/ udzielać pomocy organizacyjnej i instruktażowej pracownikom biur zrzeszeń.

 1. Dyrektor Biura Zarządu Głównego odpowiada za pracę służby lustracyjnej Związku
  w zakresie uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

 

 

VI. Fundusze i majątek Związku

 

§ 28.

 1. Związek może posiadać własny majątek ruchomy i nieruchomy, nabywać go, zbywać
  i obciążać zobowiązaniami. Majatek Związku składa się ze środków trwałych
  i obrotowych.
 2. Majątkiem Związku dysponuje Zarząd Główny w granicach określonych odpowiednimi przepisami oraz postanowieniami niniejszego Statutu. Zarząd Główny może cedować te uprawnienia na Prezydium w formie uchwały i w zakresie ściśle określonym.

 

§ 29.

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Zarządu Głównego Związku składają w jego imieniu dwie osoby, w tym Prezes Zarządu Głównego lub Wiceprezes i osoby upełnomocnione.
 2. W ramach zatwierdzonego rocznego preliminarza oświadczenie woli składają Dyrektor
  i Główny Księgowy Biura Zarządu Głównego.
 3. Dokumenty i korespondencję w imieniu Zarządu Głównego podpisują Prezes Zarządu Głównego lub jeden z Wiceprezesów.
 4. W ramach zatwierdzonego planu likwidacji jednostki działalności gospodarczej oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają: likwidator
  i główny księgowy likwidowanej jednostki.

 

§ 30.

 1. Fundusz Związku tworzą:

-          składki uchwalone przez Zarząd Główny,

-          dochody z podziału rocznych nadwyżek z działalności gospodarczej Związku,

-          zapisy, darowizny i subwencje,

-          dochody z innych źródeł.

 1. Fundusze wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być wykorzystane tylko na działalność statutową Związku.
 2. Zarząd Główny Związku może tworzyć fundusze specjalne z dobrowolnych wpłat. Sposób zbierania i wydatkowania tych funduszy ustala Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.

 

VII.                     Przepisy końcowe

 

§ 31.

 1. Rok obrachunkowy i sprawozdawczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym.

 

§ 32.

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Kongresu podjętą zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniejszej niż 2/5 wybranych delegatów.
 2. W przypadku rozwiązania Związku – Kongres Związku ustala sposób likwidacji majątku Związku oraz powołuje w tym celu Komisję Likwidacyjną.
 3. Związek może być rozwiązany w przypadku i trybie określonym w ustawie z dnia 08.10.1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

 

 

STATUT

Stanowi jednolity tekst uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 1/XV – K/92 –
XV Kongresu PZZHiPD z dnia 27.05.1992 r. oraz uchwałami XXII Kongresu PZZHiPD z dnia 23.11.2017 r. do Statutu PZZHiPD zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy dnia 18 listopada 1991 r. pod nr DRKR – 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW DROBIU. ul. Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 52; 00–508 Warszawa